بررسی عملکرد مبدل DC به AC با کنترل مستقل بر خروجی کنترل شده توسط پردازشگر دیجیتالی سیگنال یک ژنراتور

:: بررسی عملکرد مبدل DC به AC با کنترل مستقل بر خروجی کنترل شده توسط پردازشگر دیجیتالی سیگنال یک ژنراتور

چکیده : در این مقاله، هدف شبیه سازی و بررسی عملکرد دو سیستم مجزا از یکدیگر می باشد، سیستم اول شامل یک ژنراتور القائی خود تحریک (منفصل از شبکه) و مبدل جریان متناوب به مستقیم می باشد در این سیستم با بانک خازنی Self Excited Induction Generator (SEIG) ژنراتور توسط کنترل کننده مرکزی DC به AC سوئیچ شونده و مبدل که نویسندگان [ 1] مطرح Digital signal processing (DSP) مبتنی بر تقریباً قابل قبولی ارائه می DC کرده اند کنترل می گردد و ولتاژ خروجی دهد. سیستم دوم مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب بوده و کنترل آن بصورت مستقل صورت می گیرد این مبدل خروجی سیستم اول را دریافت و به ولتاژ متناوب با دامنه و فرکانس ثابت تبدیل می کند. مجموعه عملکرد دو سیستم در سه حالت بررسی و خروجی شبیه سازی می شود 1- بار متصل به مبدل سیستم دوم بصورت آنی قطع گردد 2- بصورت آنی یک بار به خروجی مبدل جریان مستقیم به متناوب متصل گردد. 3- یکی از فازهای خروجی ژنراتور قطع شود. شبیه سازی با نرم افزار مطلب سیمولینک توانائی کنترل کننده را تائید می کند.

دانلود متن کامل مقاله

منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکبررسی عملکرد مبدل DC به AC با کنترل مستقل بر خروجی کنترل شده توسط پردازشگر دیجیتالی سیگنال یک ژنراتور
برچسب ها : سیستم ,مبدل ,کنترل ,خروجی ,متناوب ,جریان ,شبیه سازی ,مبدل جریان ,جریان مستقیم ,کنترل کننده ,جریان متناوب ,مبدل جریان مستقیم

ارائه یک روش سه مرحله ای برای حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها

:: ارائه یک روش سه مرحله ای برای حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها

چکیده: ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﻗـﺪرت ﻗـﺪرت ﻣـﻲ باشد که حل دقیق آن می تواند با استفاده از شمارش کامل همه ترکیب های ممکن واحد های تولیدی محاسبه شود. در مدار قرار گرفتن نیروگاهها به صورت یک مساله بهینه سازی غیر خطی و با ابعاد بزرگ فرمل بندی می شود. هدف از حل این مساله بنامه ریزی کردن بهینه ی واحد های تولیدی می باشد تا هزینه عملکرد کل با رعایت تمامی قیود مساله حدقل شود. در مقاله پیش رو، راه حلی برای حل مساله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها با استفاده از یک روش پیشنهادی سه مرحله ای ارائه شده است. اﻳﻦ روش ﻛـﻪ از روﻧـﺪ ﺳـﺎده  ای در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪادی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ اوﻟﻴـﻪ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﮔـﺎم دوم ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار دﻫـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدی واﺣﺪ ﻫﺎی روﺷﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺳـﺮی ﻫـﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن  PSO و   NM  ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ د ارد، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، از ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدی ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠـﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺻﻼح ﻣﻲ  ﺷـﻮد . ﺧﺮوﺟـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﻨﺎ اﺟﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺣـﺎوی ﭘﺎﺳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴـﺮ   ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

دانلود در ادامه مطلب....

ادامه مطلب
منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکارائه یک روش سه مرحله ای برای حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها
برچسب ها : ﭘﺎﺳﺦ ,مساله ,ﻣﺮﺣﻠﻪ ,گرفتن ,مدار ,مدار قرار ,قرار گرفتن ,ادامه مطلب ,گرفتن نیروگاهها ,ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ ,قرار گرفتن نیروگاهها

ارزیابی قابلیت اطمینان اینورتر فتوولتائیک مرکزی در سیستم انرژی الکتریکی

:: ارزیابی قابلیت اطمینان اینورتر فتوولتائیک مرکزی در سیستم انرژی الکتریکی

چکیده_ سیستم انرژی الکتریکی تولید شده توسط سیستم فتوولتائیک (PV) که به تدریج در شبکه سیستم قدرت همراه با پیکربندی‌های متفاوت فتوولتائیک استفاده شده‌اند. سیستم اینورتر فتوولتائیک مرکزی در مقیاس بزرگی از انرژی خورشیدی طراحی شده است. این سیستم، تاثیر متفاوتی بر روی قابلیت اطمینان سیستم نسبت به تولید سنتی، به علت خاصیت متناوبِ موقعیت‌های جغرافیایی و دسترس پذیریِ سیستم الکتریکی PV دارد. از این رو حیاتی است تا سهم قابلیت اطمینان سیستم PV مرکزی در شبکه سیستم انرژی الکتریکی ارزیابی گردد، مخصوصاً به حساب آوردن کل قطعات سیستم PV که در شبکه بکار برده شده است. این پروژه از روش احتمالاتی و شمارش بخشی استفاده کرده است تا قدرت خروجی سیستم PV مرکزی را توسعه بدهد. سپس مدل توسعه داده شده بر سیستم های قدرت کوچک ایزوله شده (SIPS) اعمال شده است تا کشش (توانایی) سیستم و قابل اعتماد بودن ظرفیت را برای نصب واحدهای....

دانلود در ادامه مطلب....


ادامه مطلب
منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکارزیابی قابلیت اطمینان اینورتر فتوولتائیک مرکزی در سیستم انرژی الکتریکی
برچسب ها : سیستم ,مرکزی ,فتوولتائیک ,انرژی ,الکتریکی ,قابلیت ,سیستم انرژی ,قابلیت اطمینان ,انرژی الکتریکی ,اطمینان سیستم ,ادامه مطلب ,سیستم انرژی الکتریک

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع با توجه به مدل دینامیکی – حرارتی ترانسفورماتور در حضور منابع ..

:: ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع با توجه به مدل دینامیکی – حرارتی ترانسفورماتور در حضور منابع ..

چکیده — در این مقاله، روشی نوین برای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه ی میکروگرید با در نظر گرفتن مدل دینامیکی- حرارتی خطای ترانسفورمر ها ارائه گردیده است. با حضور گسترده ی منابع تولید پراکنده در شبکه، می توان با کاهش فشار بار از روی ترانسفورمرها، خطای دینامیکی- حرارتی آن ها را بهبود بخشید. با در نظر گیری تکنولوژی های مختلف منابع تولید پراکنده و همچنین ضریب نفوذهای مختلف آ نها، شاخص های قابلیت اطمینان شبکه ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش پیشنهادی، بر روی شبکه ی واقعی سهند بندرعباس پیاده شده است. فیدر سهند یکی از شبکه های دچار پرباری و شرایط بحرانی شرکت توزیع نیروی برق بندرعباس است که در مناطق گرمسیر واقع شده و عدم امکان بازیابی آن در هنگام بروز حوادث باعث شده است خاموشی های طولانی مدتی به مشترکین تحمیل گردد. بررسی شاخص های قابلیت اطمینان و پیاده سازی روش پیشنهادی می تواند از خاموشی های زیان بار آن جلوگیری نماید. آنالیز حساسیت مبتنی بر شاخص های قابلیت اطمینان، چون انرژی مورد انتظار تامین نشده بر پایه نفوذ منابع تولید پراکنده بیان گردیده است. با استفاده از روش پیشنهاد شده، می توان تاثیر تکنولوژی های مختلف منابع تولید پراکنده با درصد نفوذهای متفاوت را بر روی قابلیت اطمینان سیستم سنجید. نتایج شبیه سازی با استفاده از روش شبیه سازی احتمالاتی منت کارلو نشان می دهد که، استفاده از دیزل ژنراتورها و یا ترکیب دیزل ژنراتور با سلول خورشیدی نسبت به استفاده از منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر به تنهایی، نقش پررنگتری در بهبود شاخص های قابلیت اطمینان خواهد داشت.

دانلود متن کامل مقاله

منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکارزیابی قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع با توجه به مدل دینامیکی – حرارتی ترانسفورماتور در حضور منابع ..
برچسب ها : قابلیت ,اطمینان ,شبکه ,پراکنده ,استفاده ,تولید ,قابلیت اطمینان ,تولید پراکنده ,منابع تولید ,اطمینان شبکه ,منابع تولید پراکنده

ارزیابی پایداری اختلال کوچک احتمالاتی، مربوط به سیستم های قدرت نامشخص با استفاده از روش ..

:: ارزیابی پایداری اختلال کوچک احتمالاتی، مربوط به سیستم های قدرت نامشخص با استفاده از روش ..

چکیده: این مقاله، تجزیه و تحلیل قیاسی از کارایی سه روش برآورد کارآمد وقتی که برای ارزیابی احتمالاتی از پایداری اختلال کوچک مربوط به سیستم های قدرت نامشخص. حضوری از ناپایداری در شرایط عملکرد و نتایج پارامترهای سیستم بوسیله ی تغییرات در میرایی از حالت های بحرانی، ارزیابی احتمالاتی را از پایداری سیستم ضروری می سازد. روش مونت کارلو (MC)(Monte Carlo) سنتی، معمولا در چنین شرایطی بکار برده می شودکه خیلی محاسبات سختی می شود، برای سیستم های قدرت خیلی بزرگ، با پارامترهای نامشخص بیشمار. بدین منظور در این مقاله سه تکنیک برآورد کارآمد متفاوت مقایسه شده اند- روش های برآورد نقطه، یک رویکرد مبتنی بر(Cumulant) ترکیب کردن تحلیلی، و روش مرتب سازی احتمالاتی- تا شدنی بودن آنها را برای استفاده در جهت تجزیه و تحلیل پایداری اختلال کوچک احتمالاتی مربوط به سیستم های قدرت نامشخص، ارزیابی کند. همه ی تکنیک ها با یکدیگر و با یک روش MC سنتی عددی، مقایسه شده اند، و عملکردشان روی یک سیستم قدرت شبکه شده چند ناحیه ای نشان داده شده است.

دانلود در ادامه مطلب....

ادامه مطلب
منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکارزیابی پایداری اختلال کوچک احتمالاتی، مربوط به سیستم های قدرت نامشخص با استفاده از روش ..
برچسب ها : سیستم ,قدرت ,پایداری ,احتمالاتی ,ارزیابی ,نامشخص ,اختلال کوچک ,پایداری اختلال ,ادامه مطلب ,قدرت نامشخص ,ارزیابی احتمالاتی

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با در نظرگیری ارتباط غیرمستقیم شبکه سایبری بر شبکه قدرت درحضور...

:: ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با در نظرگیری ارتباط غیرمستقیم شبکه سایبری بر شبکه قدرت درحضور...

چکیده

استفاده از زیرساخ تها و تجهیزات مخابراتی در شبکه های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی سبب شده است تا سیستمی متشکل از شبکه قدرت و شبکه سایبری (شبکههای کنترل، مانیتورینگ و حفاظت) ایجاد شود. در شبکه هوشمند، عملکرد سیستم قدرت بستگی زیادی به سیستم های مخابراتی دارد. این تجهیزات شامل سیستمهای مانیتورینگ و حفاظت بوده که در شبکههای فوق توزیع نقش مهمی را ایفا میکنند. هرکدام از این تجهیزات میتوانند اثرات متفاوتی بر روی شبکه قدرت داشته باشند. ارتباط این سیستمها با شبکه قدرت به صورت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی میشوند. در ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند باید روشی مورداستفاده قرار گیرد که شامل عملکرد مناسب هر دو سیستم سایبری و قدرت باشد. در این مقاله روشی نوین برای ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان شبکههای هوشمند با در نظرگیری ارتباط و خطاهای غیرمستقیم شبکه سایبری بر روی شبکه قدرت بر اساس روش تحلیلی ارائه میگردد. در این نوع ارتباط، در اثر
عدم عملکرد تجهیز سایبری نرخ خرابی عناصر شبکه قدرت تغییر خواهد کرد. همچنین یک مدل به روزرسانی حالات ارائه خواهد شد تا قابلیت اطمینان شبکه های سایبر- قدرت را تحت ارتباط غیرمستقیم ارزیابی کند. فشارقوی H روش پیشنهادی بر روی شبکه هوشمند نمونه که یک پست میباشد اعمال خواهد شد تا اثرات روش پیشنهادی را نشان دهد. هم- چنین در حضور منابع تولید پراکنده و بار مصرفی متغیر (منحنی بار) نیز به بررسی روش ارائه شده و تحلیل متناسب با آن پرداخته خواهد شد.

دانلود متن کامل مقاله


منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با در نظرگیری ارتباط غیرمستقیم شبکه سایبری بر شبکه قدرت درحضور...
برچسب ها : شبکه ,قدرت ,هوشمند ,سایبری ,ارزیابی ,غیرمستقیم ,شبکه قدرت ,شبکه هوشمند ,شبکه سایبری ,ارتباط غیرمستقیم ,غیرمستقیم شبکه

پروژه درس بهره برداری در سیستم های قدرت

:: پروژه درس بهره برداری در سیستم های قدرت

 A probabilistic economic dispatch model and methodology considering renewable energy, demand and generator uncertainties

Abstract:
In this paper a probabilistic economic dispatch model considering thermal units (fuel generators), photovoltaic arrays and wind energy conversion systems is proposed. Wind speed, solar radiation and power demand are recognized as random variables. Unavailability of each type of power source is also considered. The solution strategy is based on the Monte Carlo method and non-linear constrained optimization. The optimal solution involves single and multidimensional probabilities, descriptive statistics, cluster and bimodal analysis. The proposed methodology yields the probability distributions of system marginal price, thermal (fuel based), solar and wind power generation and load shedding. The proposed model and methodology are applied to a case study of the Northern Chilean electrical system.


عنوان مقاله به فارسی
 

مدل و روش پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن انرژی ها

تجدید پذیر و عدم قطعیت تولید و تقاضا


چکیده: این مقاله به بررسی مدل احتمالی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن ژنراتور های حرارتی (واحد های سوختی) و سیستم های جدید و انرژی تجدید پذیر فتوولتیک و بادی و ارائه کردن آن پرداخته است. سرعت باد و تابش نور خورشید و تقاضای توان به عنوان متغییر های تصادفی در نظر گرفته می شود در دسترس نبودن منابع این نوع انرژی ها همچنیتن در نظر گرفته می شود. روش حل بر پایه روش مونت و کارلو و بهینه سازی قیود غیر خطی می باشد. راه حل بهینه شامل احتلالات یک یا چند بعدی آمار تشریحی، خوشه بندی بررسی مدل رونمایی می شود. روش ارائه شده محصول قابلیت سیستم های توزیع هزینه حدی و نیروگاه های حرارتی و ریزش بار و تولید توان توسط باد و خورشید می باشد. در مدل پیشنهادی از شبکه شالی کشور شیلن استفاده شده است.

                                                                          دانلود فایل لاتین مقاله 

جهت سفارش فایل وورد و پاور پوینت این پروژه با شماره

09357186693 تماس حاصل نمایید.

منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکپروژه درس بهره برداری در سیستم های قدرت
برچسب ها : انرژی ,سیستم ,power ,proposed ,methodology ,wind ,تجدید پذیر ,dispatch model ,economic dispatch ,probabilistic economic ,economic dispatch model ,probabilistic economic dispatch

یک روش تصادفی جهت حل مسأله ی برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید در حضور عدم قطعی تها ی با

:: یک روش تصادفی جهت حل مسأله ی برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید در حضور عدم قطعی تها ی با

چکیده —هدف مسأله ی برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحد های تولید در محیط تجدیدساختار، بیشینه کردن سود شرک تهای تولیدی است. در این مقاله، یک روش تصادفی مؤثر جهت بررسی عدم قطعیت های اطلاعات بار و قیمت انرژی در مسأل هی مورد نظر ارائه شده است. با استفاده از این روش، شرکت های تولیدی می توانند سود مورد انتظار واحد های نیروگاهی خود را در حضور عد مقطعیت محاسبه کنند. امروزه در بحث برنامه ریزی عملکرد واح دهای تولید توان علاوه بر اهداف اقتصادی، ملاحظات آلودگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش پیشنهادی به شرک تهای تولید توان کمک می کند تا تصمیم بگیرند چگونه واح دهای تولیدی خود را در حضور عدمقطعیت ها به منظور افزایش سود و کاهش آلودگی در بازار برق رقابتی برنام هریزی کنند. برای حل مسأله از الگوریتم بهین هسازی تجمع ذرات با ضرایب استفاده شده است. جهت نشان دادن (TVACPSO) شتاب متغیر با زمان کارایی روش پیشنهادی، شبیه سازی بر روی یک سیستم 10 واحدی برای مدت 24 ساعت انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده ی برتری روش پیشنهادی در مقایسه با سایر پژوهش ها است.


دانلود متن کامل مقاله

منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکیک روش تصادفی جهت حل مسأله ی برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید در حضور عدم قطعی تها ی با
برچسب ها : تولید ,تولیدی ,حضور ,ریزی ,برنامه ,مسأله ,برنامه ریزی ,تولید توان ,ریزی مبتنی

برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید در حضور عدم قطعیت ها بار و قیمت انرژی

:: برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید در حضور عدم قطعیت ها بار و قیمت انرژی

چکیده —هدف مسأله ی برنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحد های تولید در محیط تجدیدساختار، بیشینه کردن سود شرک تهای تولیدی است. در این مقاله، یک روش تصادفی مؤثر جهت بررسی عدم قطعیت های اطلاعات بار و قیمت انرژی در مسأل هی مورد نظر ارائه شده است. با استفاده از این روش، شرکت های تولیدی می توانند سود مورد انتظار واحد های نیروگاهی خود را در حضور عد مقطعیت محاسبه کنند. امروزه در بحث برنامه ریزی عملکرد واح دهای تولید توان علاوه بر اهداف اقتصادی، ملاحظات آلودگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش پیشنهادی به شرک تهای تولید توان کمک می کند تا تصمیم بگیرند چگونه واح دهای تولیدی خود را در حضور عدمقطعیت ها به منظور افزایش سود و کاهش آلودگی در بازار برق رقابتی برنام هریزی کنند. برای حل مسأله از الگوریتم بهین هسازی تجمع ذرات با ضرایب استفاده شده است. جهت نشان دادن (TVACPSO) شتاب متغیر با زمان کارایی روش پیشنهادی، شبیه سازی بر روی یک سیستم 10 واحدی برای
مدت 24 ساعت انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده ی برتری روش پیشنهادی در مقایسه با سایر پژوهش ها است.


دانلود متن کامل مقاله

منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکبرنامه ریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید در حضور عدم قطعیت ها بار و قیمت انرژی
برچسب ها : تولید ,حضور ,تولیدی ,برنامه ,ریزی ,برنامه ریزی ,تولید توان ,ریزی مبتنی ,قیمت انرژی

پروژه: اثرات اتوماسیون توزیع بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع

:: پروژه: اثرات اتوماسیون توزیع بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع

ترجمه مقاله "Effects of Distribution Automation on Distribution System Reliability"

چکیده-هنگامی که قابلیت اطمینان منبع تغذیه به سطح بالای معینی می¬رسد، اتوماسیون توزیع (DA) تأثیر بسزایی بر افزایش قابلیت اطمینان  سیستم توزیع می گذارد. کاربرد طرح های DA در سیستم توزیع، به طور عمده بر تشخیص سریع و دقیق و برطرف نمودن معایب، تا پوشش خرابی های باریک و خرابی کوتاهِ زمانِ قطع برق و در نتیجه افزایش کیفیت و اطمینان مشتریان استوار است. در این مقاله، اثرات چهار نوع از طرح های DA بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع، مقایسه و نشان داده اند. هدف این مقاله، فراهم نمودن اندازه گیری های کمی از اثرات اطمینان پذیری طرح های DA است، مطالعات موردی مقایسه ای نیز بر روی یک روش سیمکشی معمول در سیستم های واقعی انجام شده اند.

دانلود فایل لاتین مقاله

برای سفارش فایل وورد ترجمه کامل ، پاور پوینت و شبیه سازی این مقاله

با شماره 09357186693 تماس حاصل نمایید.

منبع : مهندسی برق قدرت - الکترونیکپروژه: اثرات اتوماسیون توزیع بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع
برچسب ها : سیستم ,اطمینان ,قابلیت ,توزیع ,اثرات ,مقاله ,قابلیت اطمینان ,اطمینان سیستم ,سیستم توزیع، ,سیستم توزیع ,اتوماسیون توزیع ,قابلیت اطمینان سیستم